Starost korisnika koji koristi usluge River 905 doo Beograd mora biti minimum 23 godine starosti i da ima valjanu vozačku dozvolu minimum 3 godine.

Prilikom preuzimanja automobila najmoprimac je u obavezi da pruži na uvid važeće dokumente: pasoš ili ličnu kartu i vozačku dozvolu. Zaposleni  u  River 905 doo Beograd u obavezi da podatke o korisnicima čuvaju u evidenciji u skladu sa Zakonom o zaštiti podatakao o ličnosti.

Najmoprimac je u obavezi da potpiše ugovor u kojem je saglasan sa ugovorenom cenom vozila i dodatnih usluga, visinom depozita, načinom plaćanja i tačnim vremenom povratka vozila.

CENA automobila po danu obuhvata porez, kasko osiguranje i ugovorenu kilometražu. Cena automobila po danu obuhvata obračunski period od 24h od preuzimanja vozila, sa mogućnošću tolerancije do 1h prilikom vraćanja automobila.  Sve cene su izrazene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije i to prilikom preuzimanja vozila, gotovinom, platnom karticom ili preko računa.

Korisnik se obavezuje da ce platiti benzin utrošen u toku najma.

Minimalno trajanje najma je 2 dana, u slučaju kada korisnik kasni sa vraćanjem rent a car vozila, toleriše se 1 čas zakašnjenja, za kašnjenja veća od toga naplaćuje se novi dan najma.

Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtev River 905 doo Beograd. U slučaju da želi produžiti najam, korisnik će zatražiti saglasnost River 905 doo Beograd minimalno 24 časa unapred i po dobijanju saglasnosti istovremeno ce uplatiti dodatni depozit.

Ukoliko korisnik želi ranije da vrati vozilo, dužan je da o vremenu vraćanja vozila obavesti River 905 doo Beograd i dogovori detalje vraćanja. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.

Korisnik se obavezuje da ce vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, dokumentima, standardnom i dodatnom opremom sa kojom je vozila i preuzeo.

Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je na ovom ugovoru navedena kao drugi vozač, u slučaju da ima sve potrebne kvalifikacije i dokumenta.

Vozilo se ne sme koristiti: za placeni prevoz robe i putnika, za šlepanje drugih vozila, ako je korisnik pod uticajem alkohola i narkotika ili lekova koji utiču na sposobnost upravljanja vozilom korisnika, ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno zakonom za odredeni tip vozila, za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koji može oštetiti vozilo.

Korisnik ne može ustupiti svoje pravo po ovim Opštim uslovima poslovanja niti sme prodati (otuđiti) vozilo ili pojedine delove vozila.

Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granicu Srbije bez prethodne saglasnosti River 905 doo Beograd.

Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez prethodne saglasnosti River 905 doo, vozilo će se smatrati ukradenim, o cemu ce River 905 doo obavestiti policiju i druge državne organe.

Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da će redovno proveravati tečnost za hladenje, ulje, pritisak u gumama. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila.

U slučaju da korisnik ima potrebu da za vreme trajanja najma obavi redovnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila, odnosno kontrolu ili zamenu ulja, dužan je da se za servis obrati firmi River 905 doo Beograd, i vozilo za vreme najma održava i servisira u servisu najmodavca. Sve štete koje rouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila spadaju pod odgovornost korisnika.

Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnim korišcenjem vozila (korišcenjem vozila van puteva i sl.) bez obzira da li je platio osiguranje ili ne. Korisnik ce se teretiti za troškove šlepanja oštecenog vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom vozilu prilikom popravke. Korisnik ce takode snositi troškove koje River 905 doo Beograd može imati prema trecim licima a koji su izazvani nepravilnim korišcenjem vozila od strane korisnika.

Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma, koje prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju štete trecim licima korisnik ce snositi sve troškove koje River 905 doo Beograd može imati po tom osnovu.

Korisnik se obavezuje da ce u vreme najma kad ne koristi vozilo, obavezno zaključavati vozilo i aktivirati alarmni ili bezbednosni sistem (ukoliko ga vozilo poseduje) i ključeve uzeti sa sobom. U toku najma, ukoliko dođe do kvara na bezbednosnom sistemu, korisnik je dužan da obavesti i javi se sa vozilom u River 905 doo Beograd. Po završetku najma, korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta ili nakonadi gubitak istih.

Korisnik oslobađa River 905 doo Beograd svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu, i u vreme trajanja najma i po vraćanju vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da neće teretiti River 905 doo Beograd za krađu ili gubitak imovine.

Za vreme trajanja najma korisnik će sam snositi troškove garažiranja, parkiranja, kazni za prekršaje u saobraćaju, kazne za nepropisno parkiranje kao i druge troškove.

Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je preduzeo potrebne mere da ne dode do takvih kvarova.

River 905 doo Beograd ne snosi nikakve posledice prouzrokovane kvarom za vreme njegovog korišćenja.

Korisnik se obavezuje da ce sve troškove po ovom Ugovoru o najmu platiti u zakonom predvidjenom roku ili kako je naznaceno na računu.

Korisnik se obavezuje da ce u slucaju udesa-nezgode štititi interese River 905 doo Beograd time što ce: zabeležiti imena i adresu ucesnika u nezgodi, obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre nego što ga napusti, obavestiti River 905 doo Beograd o nezgodi i podneti izveštaj o šteti, pozvati i sacekati organe saobracajne policije da izvrše službeni uvid, kao i sve druge radnje i obaveze u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ako korisnik propusti da u slucaju nezgove preduzme navedene mere, bice odgovoran za sve posledice i štete koje River 905 doo Beograd može imati zbog toga.

U slučaju izmena Opštih uslova poslovanja River 905 doo Beograd će obavestiti korisnika koji u momentu primene novih Opštih uslova poslovanja ima potpisan Ugovor o najmu.

Zvanicni objavljeni Tarifnik River 905 doo Beograd predstavlja sastavni deo opštih uslova poslovanja.

U slucaju spora nadležan je sud u Beogradu.